Miễn trừ trách nhiệm pháp lý về vấn đề pháp lý

Chúng tôi muốn thông báo rằng chúng tôi là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và triển khai các chiến dịch marketing và bán hàng cho khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến sản phẩm, dịch vụ khách hàng cung cấp hoặc kết quả của sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng cung cấp cho các khách hàng của họ và các vấn đề pháp lý kinh doanh có liên quan.

Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể để giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh của họ trong phạm vi tư vấn, đào tạo và triển khai các chiến dịch marketing và bán hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp tư vấn pháp lý và không đảm bảo tính pháp lý hoặc tuân thủ quy định pháp luật của các đơn vị hợp tác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các vấn đề pháp lý liên quan đến sản phẩm, dịch vụ khách hàng cung cấp hoặc kết quả của sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng cung cấp cho các khách hàng của họ và các vấn đề pháp lý kinh doanh có liên quan.

Xin lưu ý rằng các tuyên bố và cam kết trong tuyên bố này không áp dụng cho bất kỳ hành vi gian lận, thiếu trung thực hoặc hành vi không đúng đắn nào. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ cho bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Chúng tôi hy vọng rằng khách hàng sẽ hiểu và chấp nhận tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này và hiểu rằng các vấn đề pháp lý phải được khách hàng tự chịu trách nhiệm và tìm hiểu từ các chuyên gia pháp lý độc lập.